27 paź 2020

Zdobądź fundusze na poprawę warunków BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program dofinansowania działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Adresowany jest do wszystkich płatników składek wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,
  do którego został zobowiązany

Krzysztof Panek jest ekspertem wyznaczonym do odbiorów projektów ZUS-owskich.

Nie opracowujemy projektów, ale nieodpłatnie udzielamy porad w przygotowaniu wniosków. 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.bip.zus.pl

Dodaj komentarz