Organizujemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie on-line za pośrednictwem połączenia audio-wideo, jakie umożliwia aplikacja Microsoft Teams.

Tematyka szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dostosowana jest indywidulanie do zakładu pracy / branży oraz grupy stanowiskowej (w tym kadry kierowniczej, inżynieryjno-technicznej, pracowników na stanowiskach robotniczych).
Szkolenia prowadzi mgr inż. Krzysztof Panek:

  1. wykładowca tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prawnej ochrony pracy, zagadnień związanych z systemem zarządzania BHP – szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami kluczowych przedsiębiorstw w regionie Polski północno-wschodniej, kładące nacisk na podwyższanie kultury bezpieczeństwa i akcentujące rolę pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy;
  2. długoletnie doświadczenie w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w tym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ręcznym przemieszczaniem i dźwiganiem ciężarów, monotypią wykonywanych prac, wykonywaniem prac w narażeniu na stres oraz działanie czynników szkodliwych i uciążliwych,
  3. realizator działań w zakresie oceny ergonomicznej stanowisk pracy, określający działania korygujące w celu redukcji wysiłku fizycznego i obciążeń psychicznych na stanowiskach pracy, poprawy wydajności oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. ekspert ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (certyfikat nr 23/2020);
  5. certyfikat kompetencji nr EP-10/1053/2018 wydany przez CIOP PIB, potwierdzający posiadanie kompetencji eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny projektów doradczych i inwestycyjnych, zgodnie z kryteriami KOCKP-08/wyd. 1/13.03.2018 Ośrodka Doskonalenia i Oceny Kompetencji BHP;
  6. biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.