Co to jest samokształcenie kierowane?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Panek w Suwałkach prowadzi szkolenia okresowe w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego. Taka forma kształcenia polega na samodzielnej nauce i przyswajaniu wiadomości objętych programem szkolenia, opracowanego przez Organizatora szkolenia.

Materiały szkoleniowe i konsultacje

W procesie samokształcenia Ośrodek zapewnia uczestnikowi materiały szkoleniowe będące zbiorem najważniejszych merytorycznie informacji z zakresu bhp oraz wybranych przepisów prawnych i pozycji literaturowych, niezbędnych do opanowania wiedzy, jaką określa program szkolenia. W trakcie procesu nauczania uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania z konsultacji z ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w Panek Sp. z o. o. Konsultacje mogą obyć się w formie mailowej, pocztowej lub poprzez indywidualne spotkanie w uzgodnionym terminie.

Kto może być szkolony w formie samokształcenia kierowanego?
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego mogą przechodzić:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami,
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotówwykonujących działalność leczniczą,szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby bhp.

Egzamin i zakończenie procesu samokształcenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp jest zaliczenie pisemnego testu egzaminacyjnego z wynikiem pozytywnym. Egzamin odbywa się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym z uczestnikiem szkolenia.