Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Pracownicy obsługujący wózki jezdniowe napędzane gazem przechodzą dodatkowo 8-godzinny instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych.

Uczestnicy kursu:

Pracownicy zakładów pracy, podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego, potwierdzony zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Egzamin:

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia po uprzednim pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Zdobyte wiadomości:

Absolwent kursu zna:

 • budowę i zasady działania wózków różnych typów, co zapewni ich prawidłową eksploatację,
 • obowiązujące przepisy bhp, zasady poruszania się po terenie zakładu pracy, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem oraz uzyskanie przez uczestników szkolenia:

 • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem w dwóch przypadkach:
  – butla z gazem jest całkowicie opróżniona (silnik wózka zgasł w trakcie pracy z powodu braku paliwa)
  – butla z gazem nie jest całkowicie opróżniona (w przypadku, gdy pracownik zamierza przez kilka godzin nieprzerwanie eksploatować wózek).
 • wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców wózków jezdniowych, zasilanych gazem propan-butan, którzy będą te butle wymieniali w w/w wózkach.

Egzamin:

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu oraz zaliczeniem zajęć praktycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru MEiN III/l.

Zdobyte wiadomości:

Absolwent szkolenia:

 • posiada wiadomości o gazach, w tym o gazie płynnym propan-butan.
 • zna obowiązujące przepisy bhp, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady transportu i postępowania z butlami do przechowywania gazu propan-butan.
 • zna budowę instalacji gazowej w wózkach podnośnikowych.
 • zna zagrożenia występujących przy transporcie i wymianie butli oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami.

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Uczestnicy kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę medycyny przemysłowej
 • wykształcenie i praktyka:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  – praktyka miesięczna przy obsłudze dźwigu towarowo – osobowego pod kierunkiem doświadczonego pracownika

Egzamin:

Absolwent jest przygotowany do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.

Zdobyte umiejętności:

Niezbędna wiedza i umiejętności w zakresie bezpiecznej obsługi dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych.

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do obsługi suwnic oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Kategorie uprawnień:

Kategoria IIS
– uprawnienia do obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągników i wciągarek wg kategorii II W;

Kategoria IS
– uprawnienia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny, wciągników i wciągarek wg kategorii IW, suwnic wg kategorii IIS oraz suwnic o specjalnym przeznaczeniu (chwytakowe, chwytnikowe, wsadowe, lejnicze, kuzienne, kleszczowe, stryperowe, trawersowe).

Uczestnicy kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę medycyny przemysłowej,
 • wykształcenie i praktyka:
  – ukończona co najmniej szkoła podstawowa (w przypadku suwnic sterownych z poziomu roboczego),
  – ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym (w przypadku pozostałych typów suwnic),
  – praktyka miesięczna przy obsłudze odpowiedniego typu suwnicy pod kierunkiem doświadczonego pracownika.

Egzamin:

Absolwent jest przygotowany do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi ciągników (wciągników i wciągarek) oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Uczestnicy kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę medycyny przemysłowej,
 • wykształcenie i praktyka:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  – praktyka miesięczna przy obsłudze odpowiedniego typu cięgnika

Egzamin:

Absolwent jest przygotowany do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.

Zdobyte umiejętności:

Niezbędna wiedza i umiejętności w zakresie bezpiecznej obsługi wciągników i wciągarek na terenie zakładu pracy.

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT uprawniającego do napełniania zbiorników LPG do napędu samochodów zasilanych gazem,
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznego napełniania zbiorników, zainstalowanych w pojazdach samochodowych z silnikiem zasilanym gazem skroplonym.

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy stacji paliw, posiadający:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończoną co najmniej szkołę podstawową,
 • co najmniej jednomiesięczną praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników zainstalowanych w pojazdach samochodowych z silnikiem zasilanym gazem skroplonym, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.

Egzamin:

Po sprawdzeniu kwalifikacji przez komisję Transportowego Dozoru Technicznego i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, absolwent kursu otrzyma bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie. Dodatkowo Ośrodek wystawi zaświadczenie o ukończeniu kursu MEiN – III/1.

Zdobyte umiejętności:

Absolwent kursu będzie potrafił:

 • prawidłowo obsługiwać instalację zbiornika stacji LPG i dystrybutor,
 • rozpoznawać oznaczenia i cechy legalizacyjne na tabliczkach fabrycznych zbiorników LPG,
 • napełniać gazem skroplonym LPG zbiorniki zainstalowane w pojazdach samochodowych,
 • właściwie zachowywać się w przypadkach ekstremalnych podczas napełniania gazem skroplonym zbiorników LPG i prawidłowo posługiwać się sprzętem p.poż.,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Cel kursu:

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do wykonywania prac i czynności w zawodzie dekarz.

Uczestnicy kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • bezrobotnych, poszukujących pracy w zawodzie dekarza,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dekarza, potwierdzone zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy (m.in. badania dotyczące pracy na wysokości powyżej 3 m),
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa.

Program szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program kształcenia w zawodzie DEKARZ, opracowanego i zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Program obejmuje też tematykę dotyczącą bezpieczeństwa wykonywania robót dekarskich w kontakcie z azbestem, w szczególności bezpiecznego wykonywania prac polegających na zdejmowaniu eternitu.

Egzamin:

Szkolenie kończy się zaliczeniem pisemnego testu egzaminacyjnego ze wszystkich tematów objętych programem nauczania oraz egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne zdobyte podczas szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie otrzymuje od organizatora zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Dekarz”, według wzoru MEiN-III/I.

Zapewniamy:

 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów- specjalistów w branży dekarstwa i blacharstwa budowlanego, rysunku technicznego, technologii budownictwa oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • materiały szkoleniowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności: tablic, rysunków, planszy, filmów oraz prezentacji multimedialnych,
 • zajęcia w grupach max 15-osobowych, gwarantujących pełny kontakt z trenerem prowadzącym oraz umożliwiających dokładne wykonanie ćwiczeń przez każdego uczestnika szkolenia.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zawodu drwala – operatora pilarki.

Uczestnicy kursu:

Osoby pragnące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz osoby bezrobotne:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy w zawodzie drwala – operatora pilarki, potwierdzony orzeczeniem lekarza specjalisty medycyny przemysłowej.

Zdobyte umiejętności:

 • umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego,
 • umiejętność poprawnej techniki wykonywania wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna.

Egzamin:

Egzamin końcowy składa się z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Egzamin teoretyczny może mieć formę ustną lub pisemnego testu, a jego zakres stanowi całość tematyki objętej programem kursu.

Przedmiotem oceny egzaminu praktycznego jest poprawność wykonania operacji ścinki, okrzesywania i przerzynki oraz reakcje kursanta na sytuacje wytworzone w trakcie tej pracy.

Cel kursu:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy w zakresie:

 • pielęgnowania obłożenie i ciężko chorego przebywającego w domu,
  opieka nad inwalidami i innymi osobami niesprawnymi w starczym wieku,
 • opieka nad osobami w starczym wieku,
 • wykonywanie prac porządkowych i przygotowywanie posiłków,
  załatwiane spraw w urzędach, organizacjach społecznych, fundacjach, placówkach służby zdrowia.

Uczestnicy kursu:

Osoby pragnące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz osoby bezrobotne:

 • kobieta,
 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • niekaralność.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kucharza – kelnera.

Uczestnicy kursu:

Osoby pragnące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz osoby bezrobotne:

 • kobieta/mężczyzna,
 • wiek 18 – 50 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • aktualny wynik badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie masarz –wędliniarz poprzez przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy teoretycznej i praktyczne przygotowanie do wykonywania niezbędnych czynności i zadań w tym zawodzie, które obejmują:

 • dokonywanie obróbki poubojowej zwierząt rzeźnych oraz klasyfikowania poubojowego tusz i mięsa,
 • obróbkę ubocznych artykułów poubojowych, a zwłaszcza jelit, żołądków i skór surowych,
 • rozbiór mięsa w tuszach, półtuszach, ćwierćtuszach oraz w tuszkach drobiowych na elementy kulinarne z przeznaczeniem do sprzedaży w sieci hurtowej i detalicznej oraz do dalszego przetwórstwa,
 • wykrawanie elementów na mięsa drobne i ich klasyfikację do produkcji przetworów mięsnych,
 • podział tuszek drobiowych na elementy,
 • wykrawanie tuszek na elementy bez kości i mięsa drobne,
 • peklowanie mięs drobnych i elementów przeznaczonych do dalszego przetwórstwa,
 • produkcję wędzonek, kiełbas wędlin podrobowych i wyrobów garmażeryjnych,
 • wytop surowców tłuszczowych,
 • przechowywanie i ekspedycję półproduktów i wyrobów gotowych do handlu,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji magazynowej.

Uczestnicy kursu:

Uczestnikiem kursu może być kobieta lub mężczyzna z wykształceniem co najmniej podstawowym lub zawodowym, w wieku powyżej lat 18, posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu masarz-wędliniarz oraz wykonane badania dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych. Wskazane jest posiadanie przez słuchaczy zainteresowania zawodem, wyczucie smaku oraz poczucie estetyki niezbędne do wykańczania wyrobów gotowych. Duże znaczenie w czasie wykonywania zawodu będzie miała osobista kultura słuchaczy zwłaszcza w trakcie procesu sprzedaży i obsługi klienta. Od słuchaczy wymagana jest umiejętność przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości oraz zdolności organizatorskich stanowiska pracy.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kursu wg wzoru MEiN III/l.