W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm. Dz. U. 03.178.1745), ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje proces oceny maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań w dziedzinie bhp.

Działania wykonywane w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn

 • przegląd dokumentacji maszyn i instalacji;
 • przygotowanie list kontrolnych wskazujących wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ocena maszyn i instalacji na zgodność z wymaganiami w dziedzinie bhp, w tym przegląd i sprawdzenie:
  – układu sterowniczego;
  – elementów sterowniczych maszyny;
  – urządzeń ochronnych, w tym osłon i innych ochron przed zagrożeniami;
  – urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i innych zastosowanych środków bezpieczeństwa (znaki i barwy bezpieczeństwa);
  – instalacji elektrycznej;
 • zdefiniowanie działań korygujących i dostosowawczych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, popartych materiałem zdjęciowym.

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Etap oceny bezpieczeństwa maszyn na życzenie klienta może zostać rozszerzony o wykonanie działań dostosowujących park maszynowy do minimalnych wymagań bhp.

Wówczas proces oceny i dostosowania maszyn obejmuje wykonanie następująch prac:

 • ocena maszyn, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MG z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, udokumentowana w postaci list kontrolnych oraz raportów działań dostosowawczych;
 • montaż osłon lub innych urządzeń zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym m.in. kurtyn świetlnych;
 • naprawa/montaż/wymiana elementów instalacji elektrycznej,
 • wymiana uszkodzonych elementów sterowniczych maszyn i urządzeń, instalacji elementów sterujących oraz instalacji urządzeń ochronnych , w tym wyłączników zasilania, serwisowych wyłączników prądu, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych i innych elementów sterowniczych;
 • znakowanie i opis instalacji przyłączeniowych, wyłączników / zaworów bezpieczeństwa oraz urządzeń informacyjnych;
 • konserwacja maszyn, w tym ich malowanie na uzgodniony kolor;
 • pomiary elektryczne, tj. pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przed porażeniem (impedancji pętli zwarcia);
 • pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (na stanowiskach pracy w obszarach pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. poziomu hałasu, zapylenia i oświetlenia światłem sztucznym, udokumentowane sprawozdaniem;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w obszarach stosowanych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonana dla celów skutecznego dostosowania maszyn do wymagań prawnych;
 • aktualizacja instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn w zakresie określonym rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn.

Ocena maszyn oraz instalacji pod kątem wymagań zasadniczych w oparciu o wymagania wg dyrektywy 2006/42/WE

Sporządzanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej maszyn

Wykonujemy ocenę zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ujętymi w rozporządzeniu MGPiPS z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa / Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Maszyny mogą być wprowadzone do obrotu lub oddawane do użytku jedynie w przypadku, gdy co najmniej spełniają przepisy dyrektywy / rozporządzenia oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz w stosownych przypadkach – zwierząt domowych i mienia, oraz tam gdzie ma to zastosowanie – środowiska.

Obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, wprowadzających maszynę na rynek UE, jest zapewnienie i udokumentowanie zgodności
z wymaganiami dyrektywy maszynowej i wszystkich innych dyrektyw, które ich dotyczą.

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
 • zapewnia, ze dostępna jest dokumentacja techniczna;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności;
 • sporządza deklarację zgodności i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE.

Ekspert ds. bhp pomoże Państwu:

 • w ocenie ryzyka stwarzanego przez maszynę i uwzględnienie jej wyników jeszcze na etapie projektowania i wytwarzania maszyny;
 • w ocenie bezpieczeństwa maszyny ukończonej;
 • przygotowaniu kompletnej dokumentacji pozwalającej na oznakowanie maszyny znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności.