Akredytacja:

Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1153
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1153
Laboratorium posiada akredytację od 2010 r.

Doradztwo:

Wykwalifikowany personel laboratorium świadczy usługi doradcze i informacyjne w zakresie identyfikacji oraz optymalnych metod ograniczenia czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ceny:

Laboratorium gwarantuje klientom korzystne warunki finansowe świadczonych usług. Ceny pomiarów i badań są negocjowane, ustalane indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Przyjmowanie zleceń:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy Panek
ul. Wawrzyńca Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. (87) 567 77 19
fax. (87) 565 80 44
e-mail: lab@panek-bhp.pl
Pobierz plik zgłoszenia

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonujemy na terenie całego kraju.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy wykonuje następujące badania:

 • pobór próbek i oznaczanie stężeń substancji chemicznych,
 • pobór próbek i oznaczanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych (frakcja wdychalna i respirabilna),
 • pomiary stężeń gazów np. tlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary hałasu w środowisku pracy (hałas przemysłowy),
 • pomiary drgań (drgania ogólne i miejscowe),
 • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • pomiary mikroklimatu,
 • pomiary wydatku energetycznego,
 • inne badania na stanowiskach pracy realizowane we współpracy z laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji

Poza zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji realizujemy również:

 • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszyny,
 • pomiary hałasu wewnątrz budynku i pomieszczeń mieszkalnych,
 • dobór ochronników słuchu,
 • sporządzanie kart i rejestrów czynników szkodliwych.

System zarządzania Laboratorium oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Pomiary i badania są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, normy i metodyki badawcze. Praca zgodna z wymienionymi wyżej dokumentami zapewnia uzyskiwanie wyników miarodajnych i gwarantujących wiarygodność, użyteczność i rzetelność. Funkcjonowanie systemu zarządzania w Laboratorium pozwala realizować najważniejszy cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz wykonanie usług o najwyższej jakości w sposób bezpieczny, a także przyjazny środowisku przy zapewnieniu, że nie podejmuje ono żadnych działań, mogących podważyć niezależność opinii i rzetelność działalności badawczej. Miarodajność i wysoką jakość wykonywanych badań potwierdza również certyfikat laboratorium badawczego Nr AB 1153.

Laboratorium stwierdza zgodność z następującymi wymaganiami:

 1. Obwiązującymi normatywami higienicznymi NDS / NDN określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 1286 z późn. zm.);
 2. Określonymi w normach: PN-EN ISO 7730:2006 – mikroklimat umiarkowany, PN-EN 12464-1:2012 – oświetlenie elektryczne, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. D. Koradecka. Tablica 19.2-1. – wydatek energetyczny.

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiem:

 1. Czynniki chemiczne oraz pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia – w ocenie zgodności nie uwzględnia się niepewności wyniku pomiaru/ badania. Bezpośrednio jednoznacznie wskaźnik narażenia porównuje się z wartością normatywną (zasada zgodnie z PN-EN 482+A1:2016-01 p. 5.4.1).
 2. Czynniki fizyczne (hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat, oświetlenie) – zasada prostej akceptacji oparta na nie uwzględnianiu niepewności przy stwierdzaniu zgodności:
  1) wynik zgodny – jeżeli wynik bez niepewności rozszerzonej przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95% nie przekracza lub osiąga wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnej akceptacji w przypadku wyniku zbliżonego do wartości dopuszczalnej wynosi do 50%;
  2) wynik niezgodny – jeżeli wynik bez niepewności rozszerzonej przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95% przekracza wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia w przypadku wyniku zbliżonego do wartości dopuszczalnej wynosi do 50%.
 3. Zasady powyższej nie stosuje się gdy klient poda własną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiem.

Gwarantujemy kompetentne i terminowe wykonywanie zleceń, dzięki czemu liczba naszych klientów co roku zwiększa się. Jest to głównie zasługą personelu,
w sposób ciągły podnoszącego swoje kwalifikacje i umiejętności, który łączy to, co najistotniejsze w branży usługowej – całkowity profesjonalizm i doświadczenie.

Laboratorium przestrzega praw klienta i rozumie jego oczekiwania, gwarantuje zachowanie poufności, oraz uwzględnia możliwość reklamacji.