Usługi doradcze w zakresie zagadnień z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje kadra specjalistów ds. bhp, posiadająca wymagane kwalifikacje i wiedzę, w tym ekspert ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ekspert akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z doświadczeniem w realizacji projektów dotyczących oceny maszyn oraz ergonomicznej oceny stanowisk pracy; biegły sądowy, wykonawca działań związanych ze szkoleniami, techniczną oceną maszyn oraz oceną ergonomiczną stanowisk pracy m.in. w takich firmach, jak:

 • ANIMEX Sp. z o.o. w Warszawie,
 • ANWIL S.A. we Włocławku,
 • Baxter Manufacturing Sp. z o. o. w Lublinie,
 • British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie,
 • DANFOSS Poland Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim,
 • Grupa Żywiec S.A. Browar w Żywcu, Browar w Elblągu, Browar Zamkowy Cieszyn,
 • “HERBAPOL – LUBLIN” S.A.
 • Mondi Szczecin Sp. z o. o., Mondi Warszawa Sp. z o. o., Mondi BZWP Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej, Mondi Corrugated Świecie Sp. z o. o., Corrugated Packaging Mondi, Eschenbach, Germany
 • METAL-FACH Sp. z o.o. Sokółka,
 • Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Pfleiderer Prospan S.A.;
 • Sante A. Kowalski Sp. J.w Warszawie;
 • Sealed Air Polska Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim,
 • SMP Poland Sp. z o.o. w Białymstoku,
 • Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o. w Kowalach,
 • STOCK Polska Sp. z o.o. w Lublinie,
 • STRABAG Sp. z o.o. – Odziały w Augustowie, Hryniewiczach, Biskupcu;
 • Swedspan Polska Sp. z o.o. w Koszkach,
 • TOPSIL GLOBAL w Żabiej Woli,
 • Jednostka Wojskowa w Sulechowie, Jednostka Wojskowa we Wrocławiu,
 • Zakład Łożysk Wielkogabarytowych– Kraśnik Sp. z o.o.
 • ZETKAMA S.A. Ścinawka Średnia.
 • Audyt wstępny.
 • Szkolenia kadry kierowniczej w zakresie systemu zarządzania bhp.
 • Pomoc w ustaleniu celów ogólnych i szczegółowych związanych z bhp.
 • Opracowanie dokumentacji.
 • Szkolenie audytorów wewnętrznych.
 • Audyt wewnętrzny przygotowujący do certyfikacji.
 • Propozycje działań doskonalących system zarządzania.

Celem audytu jest ocena stopnia zgodności z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w tym spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala określić zakres niezbędnych działań do realizacji podczas wdrażania systemu zarządzania, pozyskać dane do harmonogramu wdrożenia tych działań oraz oszacować koszty jego realizacji.

Działania sprawdzające obejmują:

 • przegląd dokumentacji,
 • przegląd procesów pracy i stanowisk,
 • przegląd wyposażenia i budynków pracy,
 • przegląd środków ograniczających lub eliminujących ryzyko pracowników,
 • odpowiedzialność kierownictwa w kwestii związanej z poprawą i doskonaleniem obszaru bhp,
 • szkolenia.

Wynik przeprowadzonego audytu – raport, zawierający specyfikację wszystkich podjętych działań oraz uwag z uwzględnieniem wymagań, których firma nie spełnia.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm. Dz. U. 03.178.1745), ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje proces oceny maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań w dziedzinie bhp.

Działania wykonywane w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn

 • przegląd dokumentacji maszyn i instalacji,
 • przygotowanie list kontrolnych wskazujących wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocena maszyn i instalacji na zgodność z wymaganiami w dziedzinie bhp, w tym przegląd i sprawdzenie:
  – układu sterowniczego,
  – elementów sterowniczych maszyny,
  – urządzeń ochronnych, w tym osłon i innych ochron przed zagrożeniami;
  – urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i innych zastosowanych środków bezpieczeństwa (znaki i barwy bezpieczeństwa);
  – instalacji elektrycznej;
 • zdefiniowanie działań korygujących i dostosowawczych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, popartych materiałem zdjęciowym.

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Etap oceny bezpieczeństwa maszyn na życzenie klienta może zostać rozszerzony o wykonanie działań dostosowujących park maszynowy do minimalnych wymagań bhp.

Wówczas proces oceny i dostosowania maszyn obejmuje wykonanie następując prac:

 • ocena maszyn, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MG z dnia 30.10.2002.r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, udokumentowana w postaci list kontrolnych oraz raportów działań dostosowawczych;
 • montaż osłon lub innych urządzeń zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym m.in. kurtyn świetlnych;
 • naprawa/montaż/wymiana elementów instalacji elektrycznej,
 • wymiana uszkodzonych elementów sterowniczych maszyn i urządzeń, instalacji elementów sterujących oraz instalacji urządzeń ochronnych , w tym wyłączników zasilania, serwisowych wyłączników prądu, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych i innych elementów sterowniczych;
 • znakowanie i opis instalacji przyłączeniowych, wyłączników / zaworów bezpieczeństwa oraz urządzeń informacyjnych;
 • konserwacja maszyn, w tym ich malowanie na uzgodniony kolor;
 • pomiary elektryczne, tj. pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przed porażeniem (impedancji pętli zwarcia);
 • pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (na stanowiskach pracy w obszarach pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. poziomu hałasu, zapylenia i oświetlenia światłem sztucznym, udokumentowane sprawozdaniem;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w obszarach stosowanych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonana dla celów skutecznego dostosowania maszyn do wymagań prawnych;
 • aktualizacja instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn w zakresie określonym rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn.

Ocena maszyn oraz instalacji pod kątem wymagań zasadniczych w oparciu o wymagania wg dyrektywy 2006/42/WE

Sporządzanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej maszyn

Ocena zgodności stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii pracy zawartymi w przepisach prawa, normach i dyrektywach z zakresu ergonomii, w tym:

 • określenie ciężkości pracy z uwzględnieniem parametrów wpływających na wydajność pracy na danym stanowisku pracy, m.in. wydatku energetycznego i oświetlenia
 • określenie obciążenia układu mieśniowo-szkieletowego oraz ocena ryzyka związanego z ręcznym dźwiganiem ciężarów
 • ocena konstrukcji przestrzennej stanowiska pracy i jej dostosowanie do cech antropometrycznych:
  – obszary widzenia,
  – strefy zasięgu,
  – wysokość pola pracy,
  – uciążliwość wysiłku fizycznego,
 • stanowiska komputerowe:
  – obciążenie narządu wzroku,
  – obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego:
  * ustawienie monitora,
  * konstrukcja krzesła,
  * powierzchnia robocza,
  * ustawienie klawiatury,
  * położenie i wysokość podnóżka,

W ocenie ergonomicznej stanowiska pracy tam, gdzie ma to odniesienie, wykonywane są pomiary uzupełniające czynników szkodliwych w środowisku pracy, w tym m.in.:

 • hałasu,
 • pyłu,
 • drgań,
 • czynników chemicznych.

Planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych ograniczających wpływ nieergonomicznych warunków pracy na zdrowie pracownika.

Efekt oceny i zastosowania działań korygujących – usprawnienia redukujące wysiłek fizyczny i obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy, wzrost wydajności pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz. U. z 2007 r. Nr 49 poz. 330).

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy w następujących etapach:

 • ustalenie i opracowanie wytycznych dla oceny ryzyka zawodowego,
  identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
 • wykonanie niezbędnych badań środowiska pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego i opracowanie działań ograniczających to ryzyko,
 • opracowanie kart analizy ryzyka,
 • zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą w formie szkolenia.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego zawiera:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym:
  – stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
  – wykonywanych zadań,
  – występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
  – stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  – osób pracujących na tym stanowisku;
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
 • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

W ramach stałej współpracy proponujemy objęcie nadzorem bhp Państwa firmy, tj. usługę wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z zakresem zadań i odpowiedzialności tej służby określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.).

W ramach usługi proponujemy:

 • prowadzenie instruktaży ogólnych w zakresie bhp
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie zasad i przepisów bhp,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp (zarządzenia, wykazy,
 • rejestry, tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej),
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • audyty stanu bhp,
 • kontrolę warunków pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego oraz propozycje zakresu działań ograniczających to ryzyko,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • badania czynników środowiska pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • opracowanie instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych,
 • reprezentowanie klienta wobec organów kontroli oraz pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
 • inne usługi według uzgodnienia.

Realizacja kompletu lub wybranych usług jest możliwa także w przypadku jednorazowych zleceń.

 • Powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i innych dokumentów z miejsca wypadku,
 • przesłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku,
 • klasyfikacja prawna wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • kompletacja dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi i użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz występujących u pracodawcy procesów pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy.

Służymy pomocą w opracowywaniu Dokumentacji Techniczno-Ruchowych oraz instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

DTR zawiera następujące elementy:

 • Identyfikacja maszyny.
 • Przeznaczenie.
 • Główne parametry i specyfikacja technologiczna.
 • Warunki przemieszczania i składowania maszyny.
 • Przechowywanie maszyny.
 • Zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji (warunki środowiskowe, zasilanie, utylizacja odpadów).
 • Charakterystyka i proces technologiczny (opis, budowa, elementy sterownicze, sygnalizacyjne, osłony i urządzenia zabezpieczające, funkcje bezpieczeństwa, znaki i barwy bezpieczeństwa).
 • Instrukcja pracy (uruchomienie, użytkowanie, wyłączenie normalne i awaryjne).
 • Zagrożenia podczas pracy na maszynie.
 • Niedozwolone użytkowanie maszyny.
 • Usuwanie awarii.
 • Środki ochrony indywidualnej.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Konserwacja i przeglądy.
 • Wyłączenie z ruchu, demontaż.
 • Transport wewnątrz zakładu.
 • Magazynowanie i złomowanie.
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

 

Instrukcja bezpiecznej obsługi zawiera następujące elementy:

 • Opis elementów sterowniczych.
 • Instrukcja pracy.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:
  – Kwalifikacje pracownika obsługującego maszynę/urządzenie,
  – Czynności przed przystąpieniem do pracy,
  – Czynności pracownika przed uruchomieniem maszyny/urządzenia,
  – Czynności podczas pracy i obsługi maszyny/urządzenia,
  – Czynności zabronione,
  – Czynności pracownika po zakończeniu pracy.
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożeń:
  – Pożar,
  – Wypadek,
  – Porażenie prądem elektrycznym.

Kwalifikacja obiektów ze względu na ochronę przeciwpożarową:

 • ustalanie wymagań:
  – budowlanych,
  – instalacyjnych,
  – ewakuacyjnych,
 • ustalanie rodzaju i ilości gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach,
 • określanie zasad ewakuacji ludzi z obiektów,
 • opracowywanie dokumentacji przebiegu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji,
 • ustalanie czasookresów przeglądu:
  – gaśnic,
  – urządzeń przeciwpożarowych,
  – instalacji w obiekcie.

Wykwalifikowani pracownicy Panek Sp. z o.o. w Państwa firmie mogą wykonać następujące działania:

 • przeprowadzenie audytu p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, dostosowanie do istniejących warunków,
 • szkolenie pracowników w zakresie procedur postępowania na wypadek awarii, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • opracowanie zarządzeń w sprawie postępowania na wypadek awarii (wypadku, pożaru) w celu ograniczenia skutków potencjalnych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, ochrony p.poż. (zagrożenia wybuchem, sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • pomoc w wyposażeniu nadzorowanych obiektów w:
  – instrukcje przeciwpożarowe,
  – wykazy telefonów alarmowych wraz z wykazem pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  – znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrony p.poż.),
  – tablice informacyjne,
  – sprzęt gaśniczy.
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów oraz sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie próbnych ewakuacji,
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym zgodnie z przepisami prawa pracy i p.poż.

W ramach prowadzonej działalności eksperckiej służymy pomocą w opracowywaniu obligatoryjnej dokumentacji w dziedzinie bhp i ppoż. uwzględniającej warunki klienta

Zarządzenia w sprawie:

 • organizacji i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp;
  przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za pranie odzieży roboczej i ochronnej we własnym zakresie;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za stosowanie własnej odzieży spełniającej wymagania bhp;
 • przydziału środków higieny osobistej;
 • przydziału posiłków profilaktycznych i napojów;
 • wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet;
 • wykazu prac wzbronionych młodocianym;
 • wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
 • wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej;
 • ergonomii pracy przy monitorach ekranowych i zasad przydziału pracownikom okularów korygujących wzrok;
 • zasad postępowania w razie wypadku przy pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy.

 

Rejestry:

 • wypadków przy pracy;
 • wypadków w drodze do pracy lub z pracy;
 • chorób zawodowych;
 • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy;
 • prowadzonych szkoleń w dziedzinie bhp.

Instrukcje:

 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac na określonym stanowisku pracy;
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • instrukcje postępowania na wypadek awarii lub innego zagrożenia zdrowia lub życia.