Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział X Kodeksu pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 23711
§1.Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§2.Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników –może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Czas trwania szkolenia:

64 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w siedzibie Ośrodka.

Wsparcie merytoryczne Pracodawcy po ukończonym szkoleniu

Pracodawcy, którzy ukończą szkolenie w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp mogą konsultować późniejsze działania z ekspertem w dziedzinie bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w Panek Sp. z o. o.

Kolejne szkolenie

Pracodawca, który ukończył w naszym Ośrodku pierwsze szkolenie w dziedzinie bhp w formie kursu, kolejne szkolenie okresowe przypadające za 5 lat może odbyć w formie samokształcenia kierowanego.